Munkavédelmi hírlevél (2)

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchényi 2020 program keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül közzétette „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” tárgyú felhívást, melyre a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében a „számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása” nemzetgazdasági ágazatban a GINOP-5.3.4-16-2016-00013 azonosítószámú projektet valósítja meg.

A projektek végrehajtása során hírlevelekkel adunk hírt a folyamatról, törekedve aktuális munkavédelmi információkat is közkinccsé tenni.
Az elmúlt alkalommal beszéltünk a munkavédelmi szabályozás formáiról, és rendjéről. Ez alkalommal ennek részletes bemutatását, és rövid értelmezését tesszük meg.
A munkavédelem jogi szabályozásának szintjei, példákkal:
Alább a szabályozási szinteket mutatjuk be és példákat is adunk a teljesség igénye nélkül:
Törvényi szint (alapvető szabályok) pl.:
• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
• az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (továbbá: Mvt.)
• a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbá: Mtv.)
• a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról (továbbá: Kbt.), stb.

Rendeleti szint (részletes szabályok)
Kormányrendeletek :
• 73/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
• 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról, stb.

Miniszteri rendeletek :
(az Mvt. vagy más törvények végrehajtására, vagy az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletek)
• foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletei pl.:
o 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
o 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
o 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
• a feladatkörében érintett miniszterek rendeletei pl.:
o 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
o 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
o 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
o 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
o 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
• a feladatkörében érintett miniszterek rendeleteivel közzétett un. „Biztonsági szabályzatok” pl.:
o 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
o 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
o 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Műszaki szabályozási szint :
A műszaki szabályozást általában szabványokkal oldják meg. A közhiedelemmel ellentétben a szabványok alkalmazása 1996-tól nem kötelező csak akkor, ha valamilyen jogszabály kötelezővé teszi a szabvány alkalmazását! A szabványtól való eltérés lehetséges, de a szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - azt bizonyítani, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.
MSZ 28100:2008 : A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007)
BS EN ISO 13857:2008: Gépek biztonsága Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső testrésszel való elérése ellen.
Munkáltatói szabályozási szint:
Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősülnek a munkáltató által készített és hatályba léptetett munkavédelmi szabályok is.

Kell-e a munkáltatónak munkavédelmi szabályzatot készíteni?

A munkavédelmi törvény értelmében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.
Nincs kötelező előírás a szabályozásra és annak módjára sem, ennek ellenére az a tapasztalat, hogy a munkáltatónak célszerű valamilyen módon és formában rögzíteni a munkavédelemre vonatkozó követelményeket.
Erre alkalmas lehet - egyszerűbb esetben - a szervezeti működési szabályzat, a munkaszerződés, a munkaköri leírás, de lehet igazgatói vagy más utasítás is, amelyben munkakörönként vagy más módon rögzíthetők a követelmények. Természetesen korszerű irányítási rendszer (Pl.: MEBIR) működtetése esetén eljárásokkal is szabályozható a munkavédelem.

A végrehajtás során folytatjuk a hírleveleink készítését.

Budapest, 2018. május


Letölthető dokumentumok:

Munkavdelmi_HIRLEVEL_2.pdf