Eurofound ülés

Az Európai Alapítvány az Élet- es Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2016. évi első - nyári - találkozójára 2016. június 30. és július 1. között került sor Dublinban. Az Eurofound háromoldalú képviseletének elveinek megfelelően a kormány, a munkaadók, és a munkavállalók is képviseltették magukat.

Az ülést Juan Menéndez-Valdés, az Eurofound igazgatója nyitotta meg. Az igazgató röviden ismertette az Eurofound következő időszakára eső programját (2017-2020), illetve az erre az időszakra eső tervezett tevékenységeket, a hagyományos kutatási területeket és az újabb témákat. Ez az első év, hogy az Európai Bizottság elvárta az Eurofound-tól, hogy egyszerre két évre előre egyeztesse a programot az igazgatótanácsi tagokkal.

Az Eurofound fő kutatási területei:

1. munkafeltételek és fenntartható munka
2. munkaügyi kapcsolatok
3. életminőség és közszolgáltatások
4. digitális kor
5. a konvergens folyamatok figyelemmel kísérése Európában

Ezeken a területeken belül több kutatási projekt folyik, a legújabb kutatási projektek közül a digitalizáció hatásait és a megosztáson alapuló gazdaságnak a vizsgálata került kiemelésre.

A plenáris megnyitót követően a kormány, munkaadó és a munkavállalói oldal képviselői külön üléseztek. A munkavállalói oldal átbeszélte a 4 éves munkaprogramot. A munkavállalói képviselők feladata ebben az esetben az volt, hogy új kutatási projekteket és témaköröket javasoljanak, illetve javaslatot tegyenek jelenlegi kutatási projektek befejezésére vagy módosítására és egyéb egységes oldal javaslatokat tegyenek az Eurofound menedzsmentjének és vezetésének, az un. „Bürónak”.

A munkavállalói oldal megbeszélését a témakörtől függően felváltva a belga szakszervezeti mozgalomtól Herman Fonck, a munkavállalói oldal (és egyben a Büró) elnöke, az Európai Szakszervezeti Intézettől Aline Hoffmann, az oldal koordinátora moderálta, egyes témákban pedig az Európai Szakszervezeti Szövetségtől Peter Scherrer, szövetségi titkár vitte a szót. A beszélgetés azzal kezdődött, hogy fontos megkülönböztetni ki a munkaadó és ki a munkavállaló (önfoglalkoztatók esetében merül ez fel főleg kérdésként), mert a kutatások esetében a fókuszt ez is meghatározhatja. Ezt követően a jelenlevők végigbeszélték a kutatási témaköröket. Az első témakörben, a munkafeltételek és fenntartható munka fejezeten belül a beszélgetés elsősorban a digitalizációra és annak hatásaira koncentrált. A második témához - munkaügyi kapcsolatok, társadalmi párbeszéd - már többen hozzászóltak. A magyar és a bolgár képviselők kiemelték, hogy több és alaposabb kutatásra lenne szükség a munkavállalói szervezetek kapacitásépítésének, a társadalmi párbeszéd fejlesztését elősegítő és a munkabérekkel kapcsolatos kutatásokra, különösen a kelet-közép európai régióban. A görögországi képviselő szintén jelezte, hogy az országukban alulfejlett a társadalmi párbeszéd, a kormány egyeztethet a társadalmi partnerekkel, de nem kötelező, és sokkal inkább konzultációról, mint tárgyalásról van szó esetükben..

A munkaerőpiac változásán belül szintén a digitális átállás volt az egyik legélénkebben tárgyalt kutatási téma - az ETUC elsősorban azt kifogásolta, hogy csak a szolgáltatási szektorra terjednek ki a kutatások, pedig szinte minden szférát érintenek a „sorsfordító” technológiai változások, a fejlődés.

A második nap reggelén Barbara Gerstenberger az Eurofound igazgatóságának koordinátora az Eurofound kommunikációs tevékenységéről, azon belül is a kutatási eredmények megosztásáról beszélt. Az elégedettségi felmérések szerint a felhasználók többsége (80 % feletti arány) elégedett az Eurofound munkájával minőség, megbízhatóság, kutatási fókuszok tekintetében. Amiben szeretne az intézet fejlődni, az a külső kutatóintézetek munkájának a javítása, illetve a munka személyesebbé tétele. A megosztás, a disszemináció hatékonyságát négy területen vizsgálják, követik: média, weboldalak, rendezvények és az Eurofound kiadványainak, kutatási eredményeinek az Európai Uniós dokumentumokban való megjelenésének száma. Mind a négy területen javultak a mutatók az elmúlt évben. Az Eurofound nemzeti szintű szemináriumokat is rendezett disszeminációs célból.

David Foden, az Eurofound munkafeltételek és munkaügyi kapcsolatok osztály vezetője az irányítása alá tartozó osztály munkájáról számolt be. Megemlítette a rendszeresen közétett szakpolitikai iránymutatásokat („policy brief”), a munkafeltételek és elköteleződés kapcsolatát vizsgáló elemzést, a munkaminőség kérdőíves felmérés aktuális állását és a korábbi felmérések adatainak másodelemzésére alapuló kutatási projekteket.

A résztvevők ezt követően megbeszélték az Eurofound „Foundation Forum” rendezvényeinek hasznosságát - a rendezvények az Eurofound tevékenységét hivatottak láthatóvá tenni a legmagasabb szintű döntéshozók (politikusok, miniszterek) között.

Az Eurofoundon belül jelenleg négy tanácsadó bizottság működik. A tanácsadó bizottságok évente kétszer beszámolnak a kutatási főosztályok adott kutatási projektjeiről egy szűkebb körű bizottságnak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy ezek az események fontosak és hasznosak, de túlzottan intenzívek, túl sok téma kerül terítékre rövid időn belül.

A második nap utolsó tevékenysége a plenáris ülés volt. Az oldalak képviselői ismertették a két nap alatt kialakított egységes álláspontjukat a többiekkel. A munkaadók részéről a soros ügyvivő, Rossi asszony elmondta, hogy tisztában vannak vele, hogy Európa talán az eddigieknél is nagyobb kihívásoknak néz elébe, ezért a döntéseket segítő kutatási eredmények kiemelt jelentőséggel bírnak. A kutatások esetében továbbra is figyelembe kell venni az európai országok eltérő hagyományait, fejlődését, struktúráját. Javasolták, hogy a rendszeresen megrendezett és megrendezendő megalapozó szemináriumok közül az egyik témája a szociális párbeszéd legyen. A digitalizáció hatásaira vonatkozó kutatási projektek szükségességét külön kiemelte.

Aviana Bulgarelli a kormányoldalról ismertette, hogy számos témát átbeszéltek, a számukra kiemelt elemezendő témák közé a bérek, munkafeltételek és a szociális biztonság tartoznak. Ugyanakkor azt is megemlítették, hogy a széles körű összehasonlítást lehetővé tevő felmérések (survey-ek) nagyon hasznosak és fontosak, de kissé költségesek.

Végül a munkavállalói oldal kapott szót, ahol Herman Fonck röviden összegezte az oldalálláspontot. Az ülést Juan Menéndez-Valdés, az Eurofound igazgatója és Erika Mezger, aligazgató beszéde zárta.

A következő ülésre Dublinban kerül sor fél év múlva. Az Eurofound kutatásai, kiadványai az intézet weboldalán ingyenesen elérhetőek www.eurofound.europa.eu (az anyagok egy része magyarul is).

Kelemen Melinda