A munkáltatói oldal 4,76 százalékos minimálbér-emelést ajánlott a VKF-en

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) a mun­kál­ta­tói ol­dal­ról a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és az Áfeosz-Coop Szövetség a brut­tó mi­ni­mál­bér 4,76, a brut­tó ga­ran­tált bér­mi­ni­mum ese­té­ben pe­dig 4,91 szá­za­lé­kos eme­lés­re tett ja­vas­la­tot

A munkáltatói oldal 4,76 százalékos minimálbér-emelést ajánlott a VKF-en

Dávid Ferenc hoz­zá­tet­te: a mun­kál­ta­tói ol­dal­nak még nincs egy­sé­ges ál­lás­pont­ja, mi­vel a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) to­vább­ra is a brut­tó 3 szá­za­lé­kos bér­eme­lést tart­ja el­fo­gad­ha­tó­nak.

Kiemelte: a VOSZ és az Áfeosz-Coop Szövetség je­len­le­gi bér­eme­lé­si aján­la­ta a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó jö­vő­re ter­ve­zett 1 szá­za­lék­pon­tos csök­ken­té­se mi­att a mi­ni­mál­bér net­tó ér­té­ké­nek 6,36, a ga­ran­tált bér­mi­ni­mum net­tó ér­té­ké­nek pe­dig 6,5 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dé­sét je­len­ti. A mun­ka­adói ol­dal két kép­vi­se­lő­jé­nek aján­la­ta ré­vén a mi­ni­mál­bér a je­len­le­gi brut­tó 105 000 fo­rint­ról jö­vő­re 110 000 fo­rint­ra, a ga­ran­tált bér­mi­ni­mum pe­dig az idei brut­tó 122 ezer fo­rint­ról jö­vő­re 128 000 fo­rint­ra emel­ked­ne - fej­tet­te ki Dávid Ferenc.

A kor­mány nem fog­lalt ál­lást az ügy­ben.