Törvénytár

Magyarország Alaptörvénye

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2011. évi CLXXV. törvény az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

1989. évi III. tv. a gyülekezési jogról

1989. évi VII. tv. a sztrájkról

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

1996. évi XLIII. Törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

2012. évi CCV. Törvény a honvédek jogállásáról

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról

1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

1996. évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenőrzésről

1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

2003. évi XXI. tv. az európai üzemi tanács létrehozásáról

2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról