Villamosenergia-ipari Bér és Szociális Megállapodás

A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottságban (továbbiakban VAPB) sikeres tárgyalást folytatott a munkavállalói (EVDSZ, BDSZ) és a munkáltatói (VTMSZ) oldal. A szociális partnerek 2024. január 26-án megállapodtak a Villamosenergia-ipari Bér és Szociális Megállapodás tartalmáról és 2024. január 31. napján aláírásra is került a dokumentum.

Villamosenergia-ipari Bér és Szociális Megállapodás

A szociális partnerek még 2023. decemberében elkezdték a tárgyalást. Első körben a tárgyaló felek a megállapodás kialakítása során követendő elvekről egyeztettek. A munkavállalói oldal az alábbi elvekben kívánt megállapodni:

 • A munkahelyek megőrzése elsődleges legyen, a foglalkoztatás biztonsága és a szakmai színvonal megőrzése kiemelten kerüljön kezelésre.
 • A Felek ajánljanak a helyi szintű partnereknek szempontokat, amelyekre mind a tárgyalások, mind a végrehajtás során a partnerek legyenek figyelemmel.
 • A reálkereset növelésére legyen ajánlás 2024-ben, hogy a VTMSZ tagvállalatok jövedelmi pozíciója a nemzetgazdaság egészéhez képest ne romoljon, az előnye ne csökkenjen tovább!
 • Az egy főre jutó jóléti szociális költségmutató számított reálértéke növekedjen.
 • A bérosztályok mértéke – figyelemmel az országos megállapodásban foglalt (a kormányzat által is támogatott) szándékra – egységesen emelkedjen 2024-ben.
 • A helyi szintű megállapodások tartalmazzák az infláció kezelésének módját.
 • A megállapodás képezze részét a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződésnek és a Felek együtt kérjék a megállapodás kiterjesztését.
 • A megállapodás elfogadása kétlépcsős legyen, az első lépcső a tárgyaló delegációk megegyezése (parafálás), míg a második lépcső, az illetékes testületek jóváhagyása után a megállapodás aláírása, hatályba léptetése (ratifikálás).

A tárgyaló felek a 3. 4. 5. pontokban foglaltakban ugyan nem tudtak megállapodni, ezekben a kérdésekben eltérő volt az álláspontja az oldalaknak, de abban egyetértettek, hogy a tárgyalást tovább folytatják és hogy az elvek közzé – a munkáltatói oldal javaslatára – felveszik, hogy a szociális partnerek társaságcsoporti és munkahelyi együttműködését is a kölcsönös tisztelet kell, hogy jellemezze a 2024. évi bér- és szociális megállapodások megkötésére és végrehajtására vonatkozó tevékenységük során.

A további tárgyalások során a szociális partnereknek sikerült olyan kompromisszumos megoldásokat találniuk, amely lehetővé tette, hogy a megállapodás tartalmában a tárgyaló felek megállapodjanak.

A Villamosenergia-ipari bér és szociális megállapodás főbb tartalmi elemei:

 • Felek a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre kérik a szociális partnereket.
  Felek kiemelt fontosságúnak tartják a munkahelyek megőrzését, a foglalkoztatás biztonságát és a szakmai színvonal megőrzését, a munkabéke fenntartását.
 • Felek azt ajánlják a társaságcsoport-, és munkahelyi szintű szociális partnereknek, hogy a 2024. évi bér- és szociális megállapodások megkötése és végrehajtása során vegyék figyelembe a 2024-ben várható infláció mértékét; a villamosenergia-iparban bekövetkező gazdasági változások hatásait; a munkaerő-piaci körülményeket; valamint az érintett társaságok üzleti, pénzügyi és bérpiaci helyzetét.
 • Felek azt ajánlják a társaságcsoport- és munkahelyi szintű kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek, hogy 2024-ben – figyelemmel a változó gazdasági és társadalmi környezetnek a vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő és költségviselő képességére gyakorolt várható hatására, valamint a villamosenergia-ipari munkavállalók javadalmazási helyzetére – törekedjenek reálkereset növekedést tartalmazó megállapodás megkötésére, különösen az elmúlt 2 évben reálkereset csökkenést elszenvedett társaságok esetében. A keresetfejlesztés során ajánlott különös figyelmet fordítani az átlagosnál kisebb alapbérű munkavállalókra, továbbá a bérstruktúrában rejlő igazságtalanságok, aszimmetriák kezelésére.
 • Felek azt is ajánlják, hogy a 2024. évi bér- és szociális megállapodások megkötése és végrehajtása során a szociális költségmutató egy főre jutó reálértéke 2024-ben kerüljön megőrzésre. A társaságcsoporti-, illetve a helyi szintű megállapodásban ezen költség bérbe való konvertálásáról a szociális partnerek megállapodhatnak.
 • Felek megállapodnak, hogy az ÁBTR egyes bérosztályaiban a 2024. január 1-töl alkalmazandó ágazati bérminimum értéke az 1. bérosztályban megegyezik az országos megállapodásban rögzített mértékkel, míg a 2. bérosztályban 11 %-kal, a 3. és 4. bérosztályban 15%-kal nőnek:
 • Felek vállalják, hogy a társaságcsoporti- illetve a helyi szintű megállapodásokban rögzítik az infláció kezelésének módját.
 • Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződésnek (VKSZ), tartalma teljes terjedelmében bekerül a VKSZ 2. sz. mellékletébe és együttesen kérik a megállapodás kiterjesztését.

Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha a megállapodást kötők illetékes fórumai jóváhagyják.

Dr. Szilágyi József

EVDSZ Elnök

A fényképen Tamáska József MVM általános vezérigazgató helyettese és dr. Szilágyi József 

vd.hu