Tájékoztatás a 2021. március 31-i VKF ülésről

2021. március 31-én – a világjárványra és a veszélyhelyzeti rendelkezésekre tekintettel videókonferencia keretében – ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma.

Tájékoztatás a 2021. március 31-i VKF ülésről

A testület hat napirendi pontot tárgyalt. Az egyeztetésen a munkáltatói és munkavállalói oldal képviselői mellett a kormányzati oldal részéről részt vett Bodó Sándor államtitkár és dr. Horváth Tamás helyettes államtitkár (ITM) valamint a PM képviseletében dr. Balogh László államtitkár is.

I. A VKF Monitoring Bizottságának 2021/I. féléves munkaterve

A VKF tagjai egyhangúan elfogadták az előzetesen kiküldött munkatervet, mely részleteiben a 2021. év márciusában és júniusában megtartandó ülések napirendi témáit tartalmazták, azzal a kitétellel, hogy a fórum a közbenső hónapokban is ülésezik az igények, témák függvényében, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri és megvitatja a gazdaság újra-indításával összefüggésben meghozott és tervezett intézkedéseket. (a munkaterv csatolásra került)

A LIGA Szakszervezetek részéről korábban beküldött téma-javaslatokra vonatkozóan Bodó Sándor államtitkár Úr megerősítette, hogy jellegükből adódóan (lásd. a korábban döntéssel és érdemi előre lépéssel nem záródó kérdések) célszerűbb azokat a már személyes jelenléttel megtartható üléseken napirendre tűzni és megtárgyalni, tervezetten a második félévben. A VKF napirendjén ezt követően az EU-ügyek rendszeresen szerepelni fognak.

II. Tájékoztató a több éves bérmegállapodásokban (2017-18. és 2019-20.) hatályba léptetett intézkedések hatásairól a versenyszférában

A VKF tagjai részére rendelkezésre bocsátott szakmai összefoglaló anyagot mellékelem. Elmondható, hogy a szűken vett közgazdasági elemeken, alapokon túlmutató bizonytalanság uralkodik a gazdaságban. A mai ismereteik alapján a PM-ben 4,3%-os gazdasági növekedéssel és a tervezetnél magasabb államháztartási hiánnyal számolnak. Kapcsolódó kiegészítés: a PM Makrogazdasági Főosztály számításai szerint jelenleg a megállapodásban foglalt feltételrendszer alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentésének feltételei nem adottak. A minisztérium álláspontja szerint a referencia időszak 2020.II. negyedéve, amikor ténylegesen teljesült a legalább 6%-os reálnövekedés. Ehhez viszonyítva 2020.IV.negyedévében 3,9%-os a változás az átlegkeresetek összehasonlításával.

A PM álláspontjával sem a munkáltatói, sem a munkavállalói oldal nem értett egyet, a munkáltatói oldal véleménye szerint a 2020.év I. negyedévét kell vetítési alapnak tekinteni, ez felelne meg a megállapodásnak és a fair eljárásnak is. A PM jelezte, hogy a kérdést nem tekinti azonban lezártnak, mivel az adócsökkentés politikáját tovább kívánják folytatni, a gazdasági folyamatok függvényében ezért tovább egyeztessünk. Kértem, hogy a kérdést komplex módon vizsgáljuk meg és kezeljük, mivel ez érinti a 2021-es bérmegállapodást és további helyi szintű megállapodásokat is. Felfokozott társadalmi elvárás jelenik meg a kérdéssel kapcsolatban, ráadásul a PM korábbi tárgyban megjelent nyilatkozatai nem feleltethetők meg a mostani számítási modellnek. Ezt meghaladóan Magyarországon a legmagasabba munkabérre nehezedő adóteher, amely elsősorban a munkavállalókat érinti hátrányosan. A PM államtitkára kifejtették, hogy a V4-ek körében Magyarországon a legalacsonyabb a munkaerőköltség, de az „adó-ék” valóban továbbra is magas. A munkavállalói oldal jelezte, hogy a munkaerőköltség (amelybe a bér+rárakódó terhek tartoznak bele) alacsony volta a befektetőknek valóban kedvező, azonban a munkavállalókat közvetlenül az egyéni adó-és járulék terhek érintik.

III. A kormányzat koronavírus járvány hatásaira reagáló és egyéb, a gazdaság élénkítését segítő intézkedései

2021. március 08-tól az ágazati bértámogatások (munkabér 50%-a, maximum a minimálbér 1,5X-e) kiterjesztett formában vehetők igénybe, a módosított és meghosszabbított április 30-i határidőig. 17479 cég nyújtott be március 30-ig kérelmet, 75%-a mikro-, 19%-a kis-, 3%-a közepes-,2%-a nagyvállalkozás. Összetételét tekintve alapvetően a turizmus, vendéglátás, művészeti tevékenység körében érintettek, jellemzően a nagyobb városokból, területileg Pest megye, Győr-Moson-Sopron megye és Csongrád-Csanád térsége emelkedik ki.

A kutatás-fejlesztési (KFI) támogatást eddig 16494 főre igényelték, 14500 fő már megkapta a támogatást.

A hátrányos helyzetű illetve 25 év alatti munkavállalót foglalkoztatók támogatási keretösszege 3,3 mrd Ft, melyből 2,6 mrd Ft már kifizetésre került, 7000 fő foglalkoztatását biztosítva. Az elmúlt időszakban nőtt ezen támogatási forma iránti igény.

A regisztrált álláskeresők száma a foglalkoztatási szolgálat adatai alapján március 30-i zárással: 303600 fő (eltér a KSH adataitól!), amely a közfoglalkoztatást figyelembe véve ingadozást mutat.

A gazdaság újra-indítását szolgáló további programok kidolgozása jelenleg is folyamatban van, az előkészítés fázisa után kerülhet a VKF elé.

IV. A VKF ügyrendjének módosítása

Konkrét módosítási javaslat, szövegszerű indítvány nem került a fórum elé, a jelenlévők véleménye alapján a kérdést a napirendről levették.

V. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet ismertetése

A témaköröket a VKF több korábbi ülésén is tárgyalta, a tagok javaslatokat fogalmaztak meg az erre a célra létrejött munkabizottság keretei között. Számos javaslat a végrehajtási kormányrendeletekbe beépült (részletesen az előkészítést lásd. a 2020.október 28-i VKF tájékoztatóban). A hatóság számára a jogszabályok az ellenőrzés tekintetében minden foglalkoztatási jogviszony esetében tartalmaznak jogosítványokat. Cél: a jogkövető magatartás biztosítása, a nem bejelentetten (feketén) foglalkoztatók kiszűrése. Pl. a COVID helyzet kapcsán biztosított bértámogatások során komoly létszám jelezte, hogy nem biztosított számára a bértámogatás igénybevétele, melynek indoka az volt, hogy nem bejelentetten foglalkoztatták! Ezt a problémát a LIGA Szakszervezetek részéről már korábban is jeleztük elsősorban a turizmus-vendéglátás területén, kérve az ellenőrzések megszigorítását, gyakoriságának növelését az ágazatban. A kialakult foglalkoztatási gondok, bezárások egyértelműen rávilágítottak az ágazat sajátos helyzetére ezen a területen is.

A foglalkoztatási támogatások körében elsőként március 1-jétől már igényelhető a súlyosan hátrányos helyzetűek 4 havi bértámogatása, valamint amennyiben a munkáltató (pl.közigazgatás) arra a rendelet alapján nem jogosult, úgy az egyén is igényelhet 6 havi támogatást.

Az adminisztrációs terhek jelentősen csökkentek (pl. egy oldalas kérelem).

Részletek a munka.hu honlapon találhatók az igénylők számára. Kérésünkre a minisztérium jelezte, hogy a továbbiakban a tájékoztató anyagokat közvetlenül is eljuttatja a VKF tagok részére.

VI. Egyebek

a munkáltatói oldal részéről a MOSZ és a LIGA jelezte, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalók (állami és egyes önkormányzati) 2021-es bérfejlesztését célzó tárgyalások még nem kezdődtek el, a KVKF-ben érintettsége okán a szaktárca közreműködését kérve

ESZA Plusz Tanácsadó Bizottság tagi delegálása a munkáltatói oldal részéről megtörtént, a feladatokat a korábbi tag viszi tovább. A munkavállalói oldal részéről konszenzus még nem alakult ki, a kormányzati oldal a határidő meghosszabbítását kéri az EU illetékeseitől.

SZÉP kártyán fel nem használt összegek további (3%-os levonás nélküli) meghosszabbított felhasználhatóságának biztosítása korábban kérésként merült fel a LIGA részéről, melyre vonatkozóan kiadásra került a 150/2021 (III.27.) Korm.rendelet, melynek értelében a veszélyhelyzetet megszűnését (jelenleg május 23-ig tart) követő 60-napig a levonásmentes a juttatás. A Korm.rendeletet csatolásra kerül.

dr. Mészáros Melinda