Tájékoztató a VKF 2020. október 28-i üléséről

2020. október 28-án videokonferencia keretében ülésezett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultatációs Fóruma, amely ülésről az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Tájékoztató a VKF 2020. október 28-i üléséről
 • Napirend előtt felmerült, hogy a VKF Monitoring Bizottsága vegye napirendjére a Kjt/Mt jogállásváltozással együtt már módosult illetve módosítani tervezett jogszabályok kérdését, amelyre a következő VKF-ülések valamelyikén sor fog kerülni.
 • Ugyancsak elhangzott, hogy az otthoni munkavégzés szabályainak kiszélesítése kapcsán a jogszabályok előkészítése megtörtént, ezek kormány általi elfogadása a közeljövőben megtörténik.
 • Az EMMI újból vizsgálja járványügyi veszélyhelyzet hatására a gyermekükről otthonukban gondoskodó szülőket megillető juttatásokról a szakszervezetek által tett javaslatokat.
 • A turisztikai és a gyógyfürdő ágazat foglalkoztatási és működési problémái megoldásának lehetőségei a kormány előtt vannak.
 • A kifogásolt tűzvédelmi/munkavédelmi képzéshez kapcsolódó bejelentési díj eltörlésre kerül, valamint csökkentik az adminisztrációs terheket is.
 • A foglakozásegészségügyi szolgálat átalakítása/ Munkavédelmi törvény módosítása kapcsán a szakszervezeti oldal ismét jelezte a foglalkozásegészségügyi rendszer működési problémáit és megismételte az átalakításra tett javaslatát.

Napirendi témák:

a., Foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, a munkaügyi ellenőrzési rendszer átalakításáról

 • „A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről” szóló törvényjavaslattal https://www.parlament.hu/irom41/13481/13481.pdf  kapcsolatban a kormányzati oldal kifejtette, hogy a javaslat alapvető célja a folyamatok, eljárások gyorsítása, a racionalizálás, az adminisztrációs terhek csökkentése, a támogatási igények benyújtásnak egyszerűsítése volt, valamint a munkához jutás, a munkahelykeresés és megtartás, továbbá a megfelelő képzettségű munkaerőhöz jutás elősegítése volt. További cél a jogszabálysértő foglalkoztatásból származó gazdasági előnyök kiküszöbölése, a foglalkoztatásra irányuló szabályok állami felügyeletének és a foglalkoztatottakat megillető jogok érvényesülésének biztosítása, a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítése.
 • A javaslat a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény hatályon kívül helyezését is tartalmazza, egyidejűleg új, a nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe vevő keretszabályok megalkotásával. A részletszabályok Kormányrendeletben kerülnek elhelyezésre.
 • A szakszervezeti oldal jelezte, hogy mivel a benyújtott javaslat komoly változást jelent a munkaügyi igazgatásban, több időre lett volna szükségük a szociális partnereknek ahhoz, hogy megfelelő körültekintéssel járjanak el. Mivel a szabályozás keretjellegű, nem állapítható meg, hogy milyen módon megy végbe az átalakítás. A szakszervezetek nem „utánkövetőként” kívánnak jelen lenni, hanem részt venni az előkészítési folyamatban.
 • Szükségesnek tartottuk volna a hatástanulmány bemutatását, hiszen ez a jogalkotás egyik alapvető része.
 • A munkavállalók számára kedvező elemek is szerepelnek a törvényjavaslatban, így például a be nem jelentett foglalkoztatás (feketemunka) esetén új, a munkavállalókat védő intézkedéssel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az egy hónapnál rövidebb időtartamú jogsértést azzal bünteti, hogy a szabályszegés kezdetétől számított egy hónapra visszamenőleg eső dátumot tekinti a jogviszony kezdetének és ettől az időponttól kezdve állapítja meg a jogviszony fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a bejelentés teljesítésére. Ezzel a hatóság a jogsértéssel érintett munkavállalók számára biztosít társadalombiztosítási ellátást is eredményező egy hónapos jogviszonyt, abban az esetben is, amikor nem bizonyítható a „feketefoglalkoztatás” kezdő időpontja. Kockázatértékelésen alapuló és hatékonyabb ellenőrzés szükséges, amely az eddig nem kezelt helyzetekre is megoldást nyújt a munkavállalók számára.
 • Mivel számos kérdés merült fel az ellenőrzésekkel kapcsolatban (eljárási rend, szankcionálás, stb.) a szociális partnereket a Korm.rendeletek tervezett tartalmáról is tájékoztatni kellett volna, bevonva őket az előkészítési fázisba is. A szankcionálással kapcsolatban: a szakszervezeti oldal jelezte, hogy a visszatérő jelleggel és szándékosan szabályszegőket szükséges megkülönböztetni azoktól, akik csupán egyetlen adminisztrációs hibát követtek el. Szükséges bevezetni a NAV által már gyakorolt, segítő-támogató ellenőrzést is. A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai is alátámasztják, hogy sok esetben inkább megéri anyagilag a szabályszegés, mint a jogkövető magatartás tanúsítása. Ez pedig, mind a munkavállalók, mind a jogszerűen eljáró munkáltatók pozícióját rontja, utóbbiak esetében versenyhátrányt is eredményezhet. A visszaélések számának csökkentését szolgálhatja az is, ha kizárják a szabályszegő vállalkozásokat a hazai és az uniós támogatási források igénybevételének lehetőségéből.
 • Javaslatként jelent meg az ülésen, hogy célszerű lenne az Országos Munkavédelmi Bizottság mintájára egy tripartit országos munkaügyi bizottságot is létrehozni.
 • Felmerült, hogy igényli-e egyáltalán a kormányzat a szociális partnerek észrevételeit, javaslatait a törvényhez? A kormány képviselői válaszukban jelezték, hogy igénylik a részvételt, kellő idő és lehetőség adott arra a szociális partnerek részére, hogy a folyamatba bekapcsolódjanak, hiszen a részletek és a kormányrendelet kimunkálása még csak most kezdődik. A VKF erre külön szakmai részvétellel munkabizottságot alakít, amelynek a feladata a részletszabályok kialakításának elősegítése lesz. A bizottság munkáját az oldalak által írásban megküldött javaslatok egyeztetésével kezdi meg.


b., A Kormányzati oldal ismertette a terület legújabb foglalkoztatási, támogatási adatait

 • Regisztrált álláskeresők száma (októberi záróadat): 306 000 fő, az új regisztráltak száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
 • Munkahelyvédelmi bértámogatás 2020. augusztus 31-i zárónapig 207 364 főre nyújtottak be kérelmet, amelyből 198 329 fő esetében történt pozitív elbírálás.
 • A kutatás-fejlesztési terület bértámogatására összesen 22514 munkavállalóra érkezett kérelem, amelyből 20665 fő részesült támogatásban.
 • Munkahelyteremtést-támogató program (6+3 hónap: 48932 munkavállalói kérelemből 38-39000 fő részesült támogatásban.
 • 25 év alattiak illetve alacsonyabb iskolai végzettségűek támogatási programja (korábban az ifjúsági garanciaprogram keretei között működött): új elem a gazdaságvédelmi intézkedések között, 2020. október 15-től lehet pályázatot benyújtani, de már eddig 500 kérelem érkezett be, amelyből 100 fölötti a pozitív elbírálás és kiutalás eddig, a feldolgozás folyamatos.

c., Minimálbér megállapodások értékelése, a 2021-es tárgyalások megkezdése:

A kormányzati oldal és a szociális partnerek egyaránt pozitívan értékelték a 2016-ban aláírt 2+4 évre szóló béremelési és járulékcsökkentési megállapodást. A jelenlegi helyzet okán még inkább felértékelődött a kiszámíthatóság. A megállapodások értékelésével és a jelenlegi helyzet elemzésével (hazai gazd.i visszajelzések, nemzetközi bérhelyzet, stb.) megkezdődtek a 2021.évre szóló tárgyalások. A felek leszögezték, hogy a körülmények figyelembe vételével konkrét számok tekintetében 2021 szóló egy éves megállapodásban gondolkodnak, azzal, hogy a szakszervezeti oldal jelezte, hogy a megállapodásban mindenképpen érdemes kitérni a további év/ek béremelésének alapkritériumaira, illetve nem hagyható figyelmen kívül az EU irányelv-alkotási folyamata sem ebben a tárgykörben.

A munkáltatói oldal felméri a gazdasági társaságok helyzetét, teljesítőképességét, amely felmérés november középén áll rendelkezésre. A kormányzati oldal pedig a PM által előkészített adattáblát a jövő hét közepéig a VKF tagok rendelkezésére bocsátja. Konkrét számokról történő egyeztetés ennek következtében november hónap második felében várható.